I sesja1 grudnia w sali szydłowieckiego zamku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej siódmej kadencji, inaugurująca pracę nowych radnych wybranych w wyborach samorządowych16 listopada 2014 roku.

W latach 2014 – 2018 mandat radnego Rady Miejskiej będą sprawować: Paweł Bloch, Krzysztof Gula, Dorota Jakubczyk, Leszek Jakubowski, Józef Jarosiński, Maciej Kapturski, Artur Marek Koniarczyk, Anna Majstrak, Dorota Pęksyk, Adam Pietras, Marek Plewa, Tadeusz Rut, Arkadiusz Sokołowski, Paweł Surdy, Agnieszka Ślizak.

Sesję otworzył ustępujący burmistrz Andrzej Jarzyński, który powitał zgromadzonych. Pogratulował obecnej na sali Agnieszce Górskiej – radnej sejmiku województwa mazowieckiego oraz radnym miejskim i burmistrzowi elektowi Arturowi Ludwowi mandatu zaufania społecznego, a następnie przekazał prowadzenie obrad radnemu seniorowi Józefowi Jarosińskiemu.

Radny Jarosiński odczytał rotę ślubowania „WIERNY KONSTYTUCJI I PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW”, radni odpowiadali – każdy z osobna, ŚLUBUJĘ - TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano Komisję Skrutacyjną, której przewodziła radna Dorota Jakubczyk i przeprowadzono wybory na przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przy 10 głosach za i 5 przeciw Przewodniczącym Rady Miejskiej został Marek Artur Koniarczyk, który po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej powiedział:

„Wysoka Rado, Szanowni Państwo i wszyscy przybyli goście!

Zacznę od słów podziękowania skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy Szydłowiec, którzy wzięli odpowiedzialność za swoją Gminę podczas wyborów samorządowych.

Dziękuję za obywatelską postawę mieszkańcom, którzy oddali swój głos w obydwu turach.

Składam gratulacje oraz wyrazy uznania radnym, którzy zostali wybrani, bo to im mieszkańcy naszej gminy zaufali, oddając w ich ręce prawo sprawowania rządów i współdecydowania o losach naszej gminy.

Chcę podkreślić przy tym, że kampania już się skończyła, zostawmy ją za sobą i czas na pracę.

Zwracam się do moich koleżanek i kolegów radnych i proszę, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że mandat radnego to jest przede wszystkim mandat zaufania, jaki otrzymaliśmy od swoich wyborców, dlatego wykonywaną pracę zawsze powinniśmy traktować, jako służbę dla dobra miasta i gminy Szydłowiec.

Mamy za zadanie uczciwie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.

Dzisiaj ślubowaliśmy, że będziemy dbać nie tylko o dobro swoich wyborców, ale także o dobro wszystkich mieszkańców.

Mam świadomość, że czeka Nas ciężka praca, aby przekonać wszystkich do tego, że oddali władzę gminy w dobre ręce, ale swoimi czynami musimy to udowodnić.

Życzę nowo wybranym radnym, przyszłemu Burmistrzowi Szydłowca i sobie podejmowania trafnych decyzji, sukcesów oraz owocnej współpracy.

Musimy wspólnie osiągnąć ważny cel - poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy, bo wyznacznikiem naszej pracy samorządowej powinno być zadowolenie naszych mieszkańców.

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu, zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zorganizować prawidłowo pracę Rady, usprawnić jej działania, a także poprawić estetykę funkcjonowania sali posiedzeń. Będę chciał osiągnąć to poprzez współpracę począwszy od pracowników obsługi biura rady do kierowników jednostek i przede wszystkim wszystkich radnych i Burmistrza Szydłowca. Dziękuję!”

Porządek obrad został rozszerzony o wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, którymi zostali: Marek Plewa i Józef Jarosiński.

Po ukonstytuowaniu Prezydium Rady Miejskiej przewodniczący Marek Artur Koniarczyk pogratulował wiceprzewodniczącym, zapraszając ich do stołu prezydialnego.

Następnie głos zabrali radni: Leszek Jakubowski, Krzysztof Gula i Paweł Bloch, którzy złożyli podziękowania za 12 lat pracy na rzecz Gminy Szydłowiec ustępującemu burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu. Do podziękowań dołączył się również Przewodniczący Marek Artur Koniarczyk.

Zanim zamknięto obrady głos zabrała także radna Agnieszka Górska, która skierowała słowa podziękowania do ustępującego burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz złożyła gratulacje burmistrzowi elektowi Arturowi Ludwowi i radnym obecnej kadencji. Pani Radna zaoferowała samorządowcom gminy Szydłowiec swoją pomoc i zaprosiła do współpracy. Podziękowania dla burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz Jego współpracowników złożył również burmistrz elekt Artur Ludew. Nowy Burmistrz jeszcze raz podziękował mieszkańcom za spełnienie obywatelskiego obowiązku i udział w wyborach, docenił fakt tak dużego zaufania społecznego, oferując pełne zaangażowanie w działaniach na rzecz dobra mieszkańców. Pogratulował także mandatu radnym i życzył owocnej pracy w rozpoczynającej się kadencji.